Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ณ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ณ จังหวัดภูเก็ต

          นายไพศาล  พุมดวง  รักษาการหัวหน้างานสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น วิทยากรอภิปราย หัวข้อ “การนำเสนอข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Tele-education, Teleconference, Telemedicine”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในงาน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38 thWUNCA)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม  2562

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายร่วมกัน พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งในด้าน Hardware และ Software  ในการนี้คณะผู้บริหาร โดยท่าน ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 39 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Janejira Phumduang