“เป็นผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of Digital University”

Our Service

บริการของเรา

สนับสนุนงาน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ
บริการด้านคอมพิวเตอร์
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สนับสนุนการเรียนการสอน
งานวิจัยและพัฒนา และการบริการเว็บไซต์

Explore Our Activity

สำรวจกิจกรรมของเรา

WU Passport

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน​

Green U

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

เอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือ

WU E-MAIL​

ระบบรับ–ส่ง จดหมายอีเมล์ ​

Smart U

โครงการ Smart U

ฝึกอบรมด้านดิจิทัล

โครงการฝึกอบรมด้านดิจิทัล

WU VPN​​

Virtual Private Network​​

5ส

โครงการ 5ส

SECURITY

ความปลอดภัยทางไซเบอร์​

ข้อมูลและสถิติ

รวมงานซ่อมทั้งหมด ปี2560-2566​
0
รวมงานซ่อมคอมพิวเตอร์
0
รวมงานซ่อมเครือข่ายและสื่อสาร
0
ร้อยละความพึงพอใจ​จากผู้ใช้
0