|

EN

จองระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ (e-office)

  • จองระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
  1. Login เข้าระบบ http://eoffice.wu.ac.th ดังภาพที่1 ใส่ user name และ password

ภาพที่1 แสดงการ login เข้าสู่ระบบ e-office

 2. เมื่อ login เข้าระบบ e-office เรียบร้อย ใช้เมาส์คลิ๊กที่ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่2  เมนูระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

3.  ใช้เมาส์คลิ๊กจองห้องประชุม เลือกห้องประชุม ระบุวันที่  ถ้าเมาส์ไม่ขึ้นรูปมือแสดงว่า จองระบบห้องประชุมไม่ได้

ภาพที่3 แสดงการจองห้องประชุม

วิธีแก้ปัญหา 

  1. เปิด Internet Explorer ใช้เมาส์คลิ๊กเมนู Tool > Compatibility View settings ดังภาพที่4

ภาพที่4 แสดงหน้า Internet Explorer

2. มาที่ Menu Compatibility View Settings พิมพ์  wu.ac.th ในช่อง add this website  เลือกเมนู add แล้วคลิ๊กเมาส์ที่ปุ่ม close

ภาพที่5  การ set ค่าในMenu Compatibility

3. Login เข้าระบบ http://eoffice.wu.ac.th ดังภาพที่5 อีกครั้ง ใส่ user name และ password

ภาพที่6 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบ e-office

4. หลังจาก login เข้าระบบ e-office เรียบร้อย ใช้เมาส์คลิ๊ก วันเวลา และห้องที่ต้องการจอง จะเห็นว่า เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ

ภาพที่7 เลือกจองห้องประชุม

5. เมื่อคลิ๊กเมาส์ที่เป็นรูปมือ เลือกวันเวลา และห้องที่ต้องการจอง จะแสดงหน้าจอดังภาพที่8  ผู้ใช้บริการก็สามารถใช้งานการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นที่เรียบร้อย

ภาพที่ 8 หน้าจอระบุรายละเอียดในการจองห้องประชุม

Comments

comments