Search
Close this search box.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้และแนวทางป้องกันไวรัส (Virus Protection)”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้และแนวทางป้องกันไวรัส (Virus Protection)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคอมพิวเตอร์

ในหัวข้อ “เรียนรู้และแนวทางป้องกันไวรัส (Virus Protection) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิธีการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและจำกัดไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการอับเดต 

โดยมีทีมวิทยากรที่ชำนาญด้านการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ได้แก่ นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม และนายวิเชียร จุติมูสิก ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำไวรัสและมัลแวร์ การแพร่กระจายและต้นทางที่พบบ่อย การป้องกันและจำกัดไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์  การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการอับเดต วิธีการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส การทดสอบการทำงานโปรแกรมไวรัส การจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูลการจัดการข้อมูลใน กรณีทีเป็นเชื้อไวรัส และการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย ในการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วม จำนวน 3 คน

Comments

comments