Search
Close this search box.

นำร่อง!!! ทดสอบระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ สำเร็จไปด้วยดี… แผนต่อไป ทดสอบทั้งรายวิชา 1,200 คน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ (โดยใช้ Keyword) ร่วมกับ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ในรายวิชานำร่อง GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ทำการทดสอบระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมทดสอบ จำนวน 200 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการจัดการทดสอบ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยชาติ สึงตี รองคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ มีทีมอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์เมธัส ศิริวัฒน์ อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ อาจารย์กฤษฎา กันติชล และ อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐ์ศร และทีมพัฒนาระบบได้แก่ นางนวพร ไชยเสน และนางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และแผนการทดสอบต่อไป จะทดสอบระบบโดยนักศึกษาทั้งรายวิชา ประมาณ 1,200 คน ในวันที่ 3 มีนาคม 2567

Comments

comments