Search
Close this search box.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ กับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำทีมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้ข้อมูล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปรัญชา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองส่งเสริมวิชาการฯ นายอัครเดช คิดการเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายธีระธรรม แก้วอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายธีรพงษ์ อาษาวัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศครั้งนี้ ได้มีการแนะนำศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอภาพรวม Digital University แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

– งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานระบบสื่อสาร
– งานพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
– งานพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน
– งานดูแลและพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี แบบสามมิติ
– งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments

comments