Search
Close this search box.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่าศาลาภิรมย์ อาคารวิชาการ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก ซึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงานในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญใน 3 ส่วนได้แก่ การกำหนดค่าKPI, ค่าเป้าหมาย, ตัวชี้วัด

 

สัมมนากลยุทธ์ ศทท 67

 

 

 

 

 

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย ทีมงาน CRM, ICT Academy โดยได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอได้อย่างครบถ้วน น่าสนใจ เหมาะสมกับเวลา และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Comments

comments