5ส Green

การตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการกลาง 5ส Green เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามมาตรฐาน 5ส Green โดยมี นางณัฐรดา  เลขาพันธ์  นางสุวภา วรรณเพชร และนางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลพื้นที่ และนำชมหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
การดำเนินการรับการตรวจประเมินเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามมาตรฐาน 5ส Green ที่กำหนดไว้อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลไว้ ณ โอกาสนี้