|

EN

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) ในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) เพื่อร่วมรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป จัดโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร C ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอผลงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ที่ประชุมรับทราบ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี/ภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์(ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน

Comments

comments