MS Word ในงานสำนักงาน

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Microsoft Word ในงานสำนักงาน”

นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Microsoft Word ในงานสำนักงาน” ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่  9 สิงหาคม  2566 เวลา 13.00-  16.00 น.  ณ ห้อง E-Testing 3  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะงานอาชีพ ด้วยระบบสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จริงที่ได้รับจากการทำงาน และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มสาขาวิชาชีพหรือประเภทงานที่นักศึกษาปฏิบัติ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เชิญ นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมเป็นอย่างดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้