|

EN

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมทำกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ จำนวน 48 คน พร้อมด้วยคุณครู 5 คน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์ 

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยทีมงานจากฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ จำนวน 4 คน ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 (อายุ 3-5 ปี) จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ ภายใต้โครงการ/กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการจัดบริการสารสนเทศและ ICT) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้ คิดค้นหาคำตอบผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยมีการทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน จำนวน 48 คน พร้อมด้วยคุณครู 5 คน

 

Comments

comments