ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จากกระทรวง อว.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จากกระทรวง อว.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่43” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 43rd) หรืองาน WUNCA43 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) จำนวน 114 แห่ง ที่ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้

กระทรวง อว.ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัด มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการทำงานหรือบริหารจัดการภายใน และการให้บริการ โดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless) มีการสร้าง การจัดเก็บ และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ ตามมาตรา 9 มาตรา 26 – 31 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีการพัฒนาและใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Document) โดยให้บุคลากรทุกคนใช้และลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มีระบบการรับรองลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Certification Authority : CA และได้จัดตั้ง Thai University Consortium (TUC) ขึ้น โดยมี 10 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium เมื่อวันที่ 26 – 27 เม.ย.2566 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดได้มีระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ตามความเหมาะสมของหน่วยงานได้ต่อไป

พิธีการมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ที่ดำเนินการจัดทำระบบลายมือชื่อดิจิทัลและได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thai University Consortium Root CA จำนวน 114 แห่ง จำแนกเป็น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จำนวน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. จำนวน 96 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด อว. จำนวน 1 แห่ง

 

wunca43 wunca43

wunca43 wunca43

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online. https://mgronline.com/science/detail/9660000062449