ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลในระบบ E-Report และเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเเละส่วนทรัพยากรมนุษย์เเละองค์กร ร่วมกันพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลในระบบ E-Report
ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ ท่านมอบหมายพนักงานในหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานผลตามคำรับรอง จำนวน ๑ คน เข้าประชุมชี้เเจงเเละซักซ้อมการรายงานผลตามคำรับรองในระบบ E-Report ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
ณ อาคารเรียนรวม ๖ (ST ๒๑๐) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ทั้งนี้ขอให้พนักงานดังกล่าวนำคำรับรองของหน่วยงานมาใช้ประกอบประชุมด้วย สำหรับหน่วยงานใดที่กำหนดค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นตัวเลข ขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นตัวเลขเพื่อง่ายต่อการรายงานผลในระบบ
E-Report