การแพทย์ทางไกล

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากร ด้านการแพทย์ทางไกล ในงาน WUNCA ครั้งที่ 43

นายไพศาล พุมดวง นายช่างเทคนิค ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ทางไกล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ทางไกล 43 WUNCA

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 นายไพศาล พุมดวง นายช่างเทคนิค ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ทางไกล WUNCA 43 หัวข้อ AI Technology for Healthcare กรณีศึกษาอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายไพศาล รับผิดชอบเป็นผู้บรรยาย และดำเนินรายการ ในหัวข้อหลัก การติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล และทดสอบระบบด้วยโปรแกรม ZOOM ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่าง ๆ ได้แก่

 • การปฏิบัติงานการเตรียมการติดตั้ง และการทดสอบระบบ Teleconference
 • การนำเสนอหัวข้อ ชมรม TENST (Telemedicine Network Society Thailand)
 • เทคโนโลยี NDI: Network Device Interface เทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน กับการนำไปใช้งานจริง
  Network Device Interface (NDI) เป็นมาตรฐานซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับวิดีโอที่สามารถสื่อสาร
  ส่งมอบ และรับวิดีโอความละเอียดสูงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะเฟรมเรทต่ำคุณภาพสูงถูกต้องและเหมาะสม
  สำหรับ การเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง
 • ระบบ Healthcare
 • การประชุมนำเสนอของกลุ่มชมรมเครือข่ายด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกลแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผนการดำเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการแพทย์ทางไกล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา มีความรู้เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย สนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ทางไกล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ทางไกล
การศึกษาทางไกล และการประชุมทางไกล ผ่านระบบสารสนเทศ
3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือด้านการบริการด้านการแพทย์ทางไกล
และการศึกษาทางไกลที่ยั่งยืน

เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43” (WUNCA 43th) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การแพทย์ทางไกล การแพทย์ทางไกล การแพทย์ทางไกล