ปลูกป่าชายเลน

ศทท. ส่งผู้แทนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มวล.

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

นายไพศาล พุมดวง นายชนันธร ภิรมย์รักษ์ และนางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน