zoom education

การอบรมผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนและการประชุมประจำหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับ Admin ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง e-Testing 4 อาคารคอมพิวเตอร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 42 คน

ในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการนำโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เข้ามาใช้งานด้านการเรียนการสอนและการประชุมต่าง ๆ แบบออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดซื้อ Zoom สำหรับองค์กรเพื่อนำมาใช้งาน โดยมีการแบ่งลิขสิทธิ์การใช้งานไปยังหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องชี้แจงข้อตกลง วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาให้หน่วยงานได้รับทราบ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับ Admin ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการโปรแกรม Zoom ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดส่งผู้รับผิดชอบเข้าการอบรมดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง