อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 คน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวสุภาวดี ทองสุก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายณัฐดนัย แสงศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายภานุพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Comments

comments