Plugin

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in จัดโดย ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก

นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (admin) ของสำนักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน

ในการอบรมครั้งนี้มีทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกให้เกียรติเป็นวิทยากรและทีมงาน ได้แก่
(1) นายขุนดี หลำสุบ ศูนย์บริการการศึกษา
(2) นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
(3) นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร
(4) นาย ชัชวาล  นาคพันธุ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(5) นายฐิติกร ทองเอียด สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
(6) นาย กฤตยชญ์  ฤทธิจักร ศูนย์บริการวิชาการ

 

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
– Overview แนวคิดการออกแบบหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
– การคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับเว็บไซต์
– การเลือกใช้สีและภาพให้เหมาะสมในแต่ละส่วน
– การใช้เครื่องมือ Elementor สร้างสรรค์เว็บไซต์
– การใช้งาน Global font และ Global color
– การนำเสนอโพสต์ การจัดการเนื้อหา
– การตั้งค่าหน้าเว็บให้รองรับในแต่ละ Screen (Desktop, Tablet, Mobile)