รายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในอบรม การจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารคอมพิวเตอร์ นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรม “การใช้งานระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา” ในการอบรมเรื่อง การจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาขึ้นโดยทีมพัฒนาระบบของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรดำเนินการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1) นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อบรมการใช้งานระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 2) นางสาววราภรณ์  แหลมเพ็ชร์ และ 3) นายเสกมนต์ หม่อมวิญญา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ อบรมเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และมีผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 16 หน่วยงาน