WUNCA 42

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ทางไกล ในงาน WUNCA ครั้งที่ 42

นายไพศาล พุมดวง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการแพทย์ทางไกลและโสตทัศน์ หัวข้อ Digital Technology for Health ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพศาล พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื่อสาร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการแพทย์ทางไกลและโสตทัศน์ หัวข้อ Digital Technology for Health โดยนายไพศาล รับผิดชอบเป็นผู้บรรยาย และดำเนินรายการ ในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ได้แก่

  • การติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล และทดสอบระบบด้วยโปรแกรม ZOOM
  • การเสวนาเทคโนโลยีกับการศึกษาทางการแพทย์
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการดูแลสุขภาพ
  • การประชุมนำเสนอของกลุ่มชมรมเครือข่ายด้านการศึกษาและการแพทย์ทางไกลแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผนการดำเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการแพทย์ทางไกลและโสตทัศน์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล เพื่อจัดกิจกรรมการแพทย์ทางไกล การศึกษาทางไกล การประชุมทางไกล ผ่านทางระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ถึงกันได้กว้างขวาง รวดเร็ว และไร้ขีดจำกัด ซึ่งนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในเชิงการศึกษาและเชิงการให้บริการรักษาพยาบาลของเครือข่ายทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42nd) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

WUNCA 42       WUNCA 42

WUNCA 42         WUNCA 42

 

Comments

comments