บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารงานหลักสูตร

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารงานหลักสูตร

นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารงานหลักสูตร ให้แก่อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารงานหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยากรโดยนางสาวสุภาพร ทองจันทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 18 คน

มคอ.     มคอ.

Comments

comments