Smart City & AI

ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์ และ นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์ พนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมี รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การบรรยายพิเศษ และเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมเสวนาของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

Smart City & AI Smart City & AI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเเรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ DEPA ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถนำไปใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร หน่วยงานในท้องถิ่น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น  ให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงานมีผู้บริหารจากส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหาร AI and Robotics Ventures ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังนี้

  • Thailand Smart City Framework โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  • เส้นทางสู่ Smart City เทศบาลนครศรีธรรมราช โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช
  • เมืองแห่งอนาคต : เมืองอัจฉริยะ โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย
  • AI และ Smart City กับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ โดย ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ท้องถิ่น 4.0 ท้องถิ่นในฐานะแพลตฟอร์ม โดย ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
  • ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  • กิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อนเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ผ่านกลไกความร่วมมือ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ โดย ดร.กณพ เกตุชาติ  รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา และนายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Entrepreneur in Residence Commercial, AI and Robotics Ventures โดยมี ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

Smart City & AI     Smart City & AI