Search
Close this search box.
พี่สอนน้อง

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากร “พี่สอนน้อง”

นายช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในโครงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2666 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นายทินกร ปิยะพันธ์ นายช่างเทคนิค ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบขั้นตอนการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข ตามแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์

   

 

Comments

comments