|

EN

e-Learning

ศทท. จับมือ ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จับมือ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ให้แก่อาจารย์ใหม่และผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยากรผู้ช่วยโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 32 คน

 

Comments

comments