|

EN

กลยุทธ์ขับเคลื่อน ศทท.

ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มวล. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มวล. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มวล. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ซึ่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลกลยุทธ์/แนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา โดย ดร.เปรมฤดี นำเสนอข้อมูลในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีการนำเสนอกลยุทธ์/แนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ดังนี้

  • ตัวชี้วัดที่ WU-D-1-1-3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ปรับเพิ่มตำแหน่งทางวิชาชีพ และ/หรือปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 5 ของพนักงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล : 2 คน จากพนักงานทั้งหมด 38 คน)
  • ตัวชี้วัดที่ WU-D-1-2-7 ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และมีการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 90 ของพนักงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล : 34 คน จากพนักงานทั้งหมด 38 คน)
  • ตัวชี้วัดที่ WU-D-1-2-8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มนักศึกษา บุคลากร กลุ่มบุคคลภายนอก (ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษา ร้อยละ 85 ขึ้นไป สำหรับการให้บริการอาคารเรียนรวม 1, 3, 5, 7, ST และอาคารสถาปัตยกรรม)
  • ตัวชี้วัดที่ WU-D-2-10 จำนวนบริการด้านดิจิทัลที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ขับเคลื่อน Smart University (1 บริการ)

กลยุทธ์ขับเคลื่อน ศทท. กลยุทธ์ขับเคลื่อน ศทท. กลยุทธ์ขับเคลื่อน ศทท.

Comments

comments