|

EN

WU e-Learning

ศูนย์เทคโนโลยีดิทัล เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก”  ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments

comments