|

EN

ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน Line Thasala ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Application Line

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน Line Thasala ผ่านสมาร์ทโฟน ตอบโจทย์การขับเคลื่อน Smart University ด้าน Smart Organization

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์  มีแนวคิดในการพัฒนาระบบลงเวลาเข้า-ออก ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Application Line ขึ้น ภายใต้ชื่อ Line Thasala โดยระบบสามารถลงเวลาเข้า-งานออกงานได้ทุกจุดเช็คอินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานทั้งที่ต้องออกให้บริการตามอาคารต่าง ๆ และที่มีภาระงานนอกสถานที่ด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือลง ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบการลงเวลาเข้า-ออกงานนี้ ได้แก่ นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในระยะแรก ได้นำร่องการใช้งานกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีการจัดการอบรมการใช้งาน เพื่อแนะนำวิธีการลงทะเบียน สาธิตวิธีการใช้งาน Line Thasala แนะนำจำนวนจุดเช็คอิน และทดสอบการลงเวลาเข้าออกงานจริงให้กับศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Application Line ที่พัฒนาขึ้น รองรับความสามารถหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน การตรวจสอบสวัสดิการต่าง ๆ การแสดงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับ การค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ของพนักงาน และปฏิทินกิจกรรม ตอบโจทย์การขับเคลื่อน Smart Organization ตามนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ 10 ด้าน ได้แก่ 1Smart IT Infrastructure  2Smart Organization  3Smart Learning  4Smart Classroom   5Smart Life &Health  6Smart Hospital  7SmartTransportation  8Smart Security  9SmartGreen University และ 10Smart Farming

Comments

comments