|

EN

Internet&e-Mail Security

ผ่านไปด้วยดีสำหรับการอบรม “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างปลอดภัย”

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรม เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างปลอดภัย” ในวันผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 30 คน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรม เรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างปลอดภัย” ในวันผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอีเมล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่
  1. นายวิศิษฎ์ เรืองพรหม วิศวกร
  2. นายวิเชียร จุติมูสิก นายช่างเทคนิค
  3. นายวิชชุกร ด่านเดชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีภาระงานให้บริการและดูแลระบบอีเมลให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาการส่งสแปมเมลมาก่อกวนบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีระบบป้องกัน Spam Mail อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ทำให้อีเมลของผู้ใช้งานที่ติดไวรัส หรือมัลแวร์ทำการส่งออกไปยังผู้ใช้งานรายอื่นเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเกิดความเสี่ยงในการติดไวรัสเพิ่มเติมได้มากขึ้น ซึ่งถ้าไม่ระวังหรือไม่มีการป้องกันที่ดี อาจทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้ใช้งานได้ ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมลในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ท่องอินเทอร์เน็ตอย่างไรไร้ภัยคุกคาม 
2. แนวทางตรวจสอบและเรียนรู้เครื่องมือ Antivirus 
3. ภัยคุกคามทางอีเมลและการดูแลรักษาอีเมลมหาวิทยาลัย 

Comments

comments