|

EN

Easy PDCA

Workshop “Easy PDCA” ตอบโจทย์การประเมินผลสำเร็จของงาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Easy PDCA” ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและทำงานในลักษณะ PDCA ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 47 คน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Easy PDCA” โดยมีนายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวถึงที่มาของการจัดอบรม และมีนางลภัสธยาน์  นาคนรเศรษฐ์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมในครั้งนี้ด้วย

Easy PDCA จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและทำงานในลักษณะ PDCA ตอบโจทย์การประเมินผลสำเร็จการทำงานส่วนบุคคล ในองค์ประกอบผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลงานที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในลักษณะ PDCA การจัดอบรมครั้งนี้สร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ PDCA เพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวทางการนำไปต่อยอดและเกิดความมั่นใจในการนำไปเขียนรายงานผลการพัฒนางานได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

Comments

comments