Search
Close this search box.
CDT Service mind

ศทท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Service Mind for Excellent Service

เช้านี้ (29 ส.ค. 65) เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Mind for Excellent Service เพื่อให้ความรู้และการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการบริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 40 กว่าคน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Mind for Excellent Service ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และในการอบรมมีนายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจหลัก ได้แก่ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและสื่อสารระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การบริการและสนับสนุนงานวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ทำให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้รับบริการทางด้านระบบ ICT ด้วย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการบริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service Mind for Excellent Service) ให้แก่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรม และได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

Comments

comments