ประเมิน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2565

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและสื่อสารระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การบริการและสนับสนุนงานวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบประเมินดังกล่าวทางออนไลน์ https://bit.ly/3QheZDa หรือ QR Code