|

EN

นศ.การอาชีพหัวไทร ดูงาน ศทท.

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ทัศนศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์

วันนี้ (10 มิ.ย. 65) คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทัศนศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ นางณัฐรดา เลขาพันธ์ นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมี นางเจนจิรา  พุมดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่พิธีกร ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าทัศนศึกษาประกอบด้วย คณะครู จำนวน 4 คน และนักศึกษาจำนวน 82 คน

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จัดโครงการศึกษาดูงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการปรับวิธีการสอน และให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจจากประสบการณ์จริงแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และทัศนศึกษาบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

โอกาสนี้ คณาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์ยิ่ง รวมทั้งให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง จนการทัศนศึกษาประสบความสำเร็จในครั้งนี้

Comments

comments