|

EN

WU Smart Society

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU Smart Society รับมอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท จากธนาคารกรุงไทย และร่วมกันพัฒนา WU App

วันนี้ (20 มิ.ย.2565) เวลา 10.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1,000,000 บาทและเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน 1,000,000 บาท จากคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย นำโดย คุณกมล ธนนิธาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอดิชัย สาทิภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย คุณอุดม ใยมณี รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย คุณอิษฎ์กัญญา ธนาภาสังวาลย์นุช  เจ้าหน้าที่อาวุโส Segmentation พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การมอบทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society)และบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการศึกษา และอำนวยความสะดวกสบายแก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการพัฒนา WU App ร่วมกัน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพข่าวจาก ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://www.wu.ac.th/th/news/21452?fbclid=IwAR2NJtorsCgsWamXDiHW85TW5DRMKDF6SAdEKlsbkJG97_GxFmea7ON_OVo

Comments

comments