|

EN

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 65

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล แนะนำบริการในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ’65 “ประดู่ช่อที่ 25” ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) แนะนำบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมหน่วยงานบริการพบนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนยาน 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยทีมงานประกอบด้วย นายวิศิษฏ์  เรืองพรหม วิศวกร และ นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แนะนำบริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และวิธีการสมัครเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมหน่วยงานบริการพบนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งบริการที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย รหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านสำหรับใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล และ Office 365 และบนเวทีได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามร่วมสนุกกับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครอง การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การสอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับตัว กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรมเสริมสร้างหลักค่านิยม “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” กิจกรรมรู้จัก มวล. (Check Show Share) กิจกรรมประชันเพลงมหาวิทยาลัย Mini Concert กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

Comments

comments