|

EN

Walailak smart city

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ในการสัมมนา “Smart City @นครศรีธรรมราช”

ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าสัมมนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง Smart City และการดำเนินโครงการ Thasala Smart City ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานสัมมนา “Smart City @นครศรีธรรมราช” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

Walailak smart city  Walailak smart city

ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Smart City @นครศรีธรรมราช” ในงานดังกล่าว ดร.มงคล ธีระนานนท์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง Smart City และการดำเนินโครงการ Thasala Smart City ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานสัมมนาหัวข้อ “Smart City @นครศรีธรรมราช” ครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่เมืองอัจฉริยะ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 3  ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับ TOP ของประเทศ และผู้เข้าอบรมหลักสูตร Digital CEO และคณะจาก DEPA ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

Walailak smart city  Walailak smart city

Walailak smart city   Walailak smart city

Walailak smart city

 

Comments

comments