|

EN

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมานิต  จิตต์ประไพย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ นางรัตนากร  บุญกลาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ผลงาน “ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ” ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้เป็นระบบสารทนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำงานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสำนักวิชาฯ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับผิดชอบในการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบและพัฒนาระบบ ให้ผู้ใช้งานทดลองใช้และได้มีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนามาเป็นลำดับ ความสามารถของระบบมีดังนี้

  1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น
    1.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย จะมีการแสดงข้อมูล ชื่อผลงานตีพิมพ์ ชื่อเจ้าของผลงาน และผลงานวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านงานวิจัยได้
    1.2 ฐานข้อมูลนวัตกรรม จะมีการแสดงผลงานวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้พัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยมีการแสดงข้อมูลชื่อผลงาน กระบวนการและผลลัพธ์ของนวัตกรรม นอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดผลงานทั้งโครงการได้อีกด้วย
  2. ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ จะมีฐานข้อมูลของระบบการดูแล Smile&Smart Clinic คลินิกเพื่อใจ และข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ได้จัดทำขึ้น ระบบมีการแยกประเภทโครงการและสามารถเรียกดูผลลัพธ์ของโครงการได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ https://nurse.wu.ac.th/?p=9289

Comments

comments