|

EN

data center

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพลง และรองรับการให้บริการระบบงานสารสนเทศที่มีความสำคัญสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นายจักรินทร์  ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร นายไพศาล พุมดวง นายช่างเทคนิค และนายวิศิษฏ์  เรืองพรหม วิศวกร ดำเนินการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพลง และรองรับการให้บริการระบบงานสารสนเทศที่มีความสำคัญสูงภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อตรวจรับครุภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลพร้อมติดตั้งในครั้งนี้

Comments

comments