|

EN

การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Microsoft Edge จดจำไว้

การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Microsoft Edge จดจำไว้

 

กรณีที่มีการกำหนดให้เว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จดจำรหัสผ่านไว้ แล้วต่อมาได้ลืมรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ เราสามารถเข้ามาดูรหัสผ่านที่ให้เว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จดจำไว้ได้ดังนี้

  1. เปิดเว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จากหน้า Desktop หรือไอคอนที่ Taskbar ดังภาพที่ 1

Password

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Edge

  1. จากภาพที่ 1 เมื่อคลิกเมาส์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 2

Password

ภาพที่ 2 หน้าจอโปรแกรม Microsoft Edge

  1. จากภาพที่ 2 ให้คลิกเมาส์ที่มุมขวาที่มีสัญลักษณ์ … เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า (Setting) ดังภาพที่ 3

Password

ภาพที่ 3 หน้าจอเข้าสู่การตั้งค่า

  1. จากภาพที่ 3 เลือกเมนู Settings โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังภาพที่ 4

Password

ภาพที่ 4 หน้าจอ Microsoft Edge >> Settings

  1. จากภาพที่ 4 ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Profiles โปรแกรมจะแสดงหน้าจอด้านขวาให้คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Passwords แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังภาพที่ 5

Password

ภาพที่ 5 หน้าจอ Profiles / Passwords

  1. จากภาพที่ 5 คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์รูปดวงตาของเว็บไซต์ที่ต้องการดูรหัสผ่าน จากนั้นโปรแกรมจะให้ใส่รหัสยืนยันตัวตนแต่ละบุคคลที่กำหนดไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 6

Password

ภาพที่ 6 หน้าจอ Windows Security

 

  1. จากภาพที่ 6 เมื่อยืนยันตัวตนถูกต้องโปรแกรมจะแสดงรหัสผ่านของเว็บไซต์ โดยจะเปลี่ยนจาก … ที่หัวข้อ Password เป็นรหัสผ่านที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ ดังภาพที่ 7

Password

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรหัสผ่านที่ถูกซ่อนไว้

  1. กรณีต้องการลบเว็บไซต์นี้ออกจากบราวซ์เซอร์ ให้คลิกเมาส์ที่ … ดังภาพที่ 8

Password

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงขั้นตอนในการลบ Password

  1. จากภาพที่ 8 ให้คลิกเมาส์ที่ Delete โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งการลบ Password ดังภาพที่ 9

Password

ภาพที่ 9 หน้าจอแจ้งการลบ Password

Comments

comments