Search
Close this search box.

การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Microsoft Edge จดจำไว้

การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Microsoft Edge จดจำไว้

 

กรณีที่มีการกำหนดให้เว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จดจำรหัสผ่านไว้ แล้วต่อมาได้ลืมรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ เราสามารถเข้ามาดูรหัสผ่านที่ให้เว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จดจำไว้ได้ดังนี้

  1. เปิดเว็บบราวซ์เซอร์ Microsoft Edge จากหน้า Desktop หรือไอคอนที่ Taskbar ดังภาพที่ 1

Password

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Edge

  1. จากภาพที่ 1 เมื่อคลิกเมาส์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 2

Password

ภาพที่ 2 หน้าจอโปรแกรม Microsoft Edge

  1. จากภาพที่ 2 ให้คลิกเมาส์ที่มุมขวาที่มีสัญลักษณ์ … เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า (Setting) ดังภาพที่ 3

Password

ภาพที่ 3 หน้าจอเข้าสู่การตั้งค่า

  1. จากภาพที่ 3 เลือกเมนู Settings โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังภาพที่ 4

Password

ภาพที่ 4 หน้าจอ Microsoft Edge >> Settings

  1. จากภาพที่ 4 ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Profiles โปรแกรมจะแสดงหน้าจอด้านขวาให้คลิกเมาส์ที่เมนูย่อย Passwords แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไปดังภาพที่ 5

Password

ภาพที่ 5 หน้าจอ Profiles / Passwords

  1. จากภาพที่ 5 คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์รูปดวงตาของเว็บไซต์ที่ต้องการดูรหัสผ่าน จากนั้นโปรแกรมจะให้ใส่รหัสยืนยันตัวตนแต่ละบุคคลที่กำหนดไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 6

Password

ภาพที่ 6 หน้าจอ Windows Security

 

  1. จากภาพที่ 6 เมื่อยืนยันตัวตนถูกต้องโปรแกรมจะแสดงรหัสผ่านของเว็บไซต์ โดยจะเปลี่ยนจาก … ที่หัวข้อ Password เป็นรหัสผ่านที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ ดังภาพที่ 7

Password

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรหัสผ่านที่ถูกซ่อนไว้

  1. กรณีต้องการลบเว็บไซต์นี้ออกจากบราวซ์เซอร์ ให้คลิกเมาส์ที่ … ดังภาพที่ 8

Password

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงขั้นตอนในการลบ Password

  1. จากภาพที่ 8 ให้คลิกเมาส์ที่ Delete โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งการลบ Password ดังภาพที่ 9

Password

ภาพที่ 9 หน้าจอแจ้งการลบ Password

Comments

comments