การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Google Chrome จดจำไว้

การดูรหัสผ่านที่กำหนดให้ Google Chrome จดจำไว้

  1. เปิด Google Chrome จากนั้นคลิกเมาส์สัญลักษณ์ … ที่มุมขวาบนของ Google Chrome เลือกเมนู Settings ดังภาพที่ 1

Password

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่เมนู Settings

 

  1. หลังจากคลิกเมาส์ที่ Settings แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 2

Password

ภาพที่ 2 หน้าจอ Settings ของ Google Chrome

 

  1. จากภาพที่ 2 เลือกเมนู Autofill และเลือกหัวข้อ Passwords

Password

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงรายละเอียดเว็บไซต์ ที่ได้มีการเลือกให้จำรหัสผ่าน

  1. เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการดูรหัสผ่านที่เว็บบราวเซอร์จดจำไว้ โดยคลิกเมาส์ที่รูปดวงตา จากนั้นระบบจะถามรหัสผ่านให้ยืนยันตัวตน (กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีการตั้งรหัสผ่านการใช้งานไว้) ดังภาพที่ 4

Password

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงการยืนยันตัวตนก่อนเข้าดูรหัสผ่าน

  1. จากภาพที่ 4 เมื่อยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัสยืนยันตัวตนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บราวเซอร์จะแสดงรหัสผ่านให้เห็นดังภาพที่ 5

Password

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรหัสผ่านหลังยืนยันตัวตน

  1. กรณีต้องการลบข้อมูลการจดจำรหัสผ่านของเว็บไซต์ที่มีการตั้งค่าให้ระบบจำไว้ สามารถทำได้โดย คลิกเมาส์ที่ … หลังเว็บไซต์ที่ต้องการลบจากนั้นบราวเซอร์จะแสดงเมนูให้เลือกดังภาพที่ 6

Password

ภาพที่ 6  หน้าจอแสดงการลบชื่อเว็บบราวเซอร์

  1. คลิกเมาส์ที่ Remove เพื่อลบรหัสผ่านของเว็บบราวเซอร์นั้นออกจากระบบ

 

Download  การดูรหัสผ่านกรณีให้ Google Chrome จดจำรหัสผ่านไว