การตั้งค่าเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นใน Windows10

การตั้งค่าเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นใน Windows 10

  1. คลิกเมาส์ที่เมนู Search จากนั้นพิมพ์ Settings แล้วกด Enter ดังภาพที่ 1

Begin Program Window 10

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงเมนูเข้าสู่การตั้งค่า

  1. จากภาพที่ 1 หลังจากกดปุ่ม Enter แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 2

Begin Program Window 10

ภาพที่ 2 หน้าจอ Settings

  1. จากภาพที่ 2คลิกเมาส์ที่ไอคอน Apps โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 3

Begin Program Window 10

ภาพที่ 3 หน้าจอตั้งค่า Default App

 

  1. จากภาพที่ 3 ทำการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้น เช่น ต้องการเปลี่ยน Web browser จาก Google Chrome เป็น Microsoft Edge ให้คลิกเมาส์ที่ไอคอน Google Chrome จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการเปลี่ยนตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงโปรแกรมที่จะเปลี่ยน

        5. คลิกเมาส์เลือกโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะเปลี่ยนตามที่กำหนดใหม่ ดังภาพที่ 5

Begin Program Window 10

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงหลังการเปลี่ยนโปรแกรม

 

Download  การตั้งค่าเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นใน Windows10