|

EN

Report

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ตามเกณฑ์ประเมินของสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติงานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในรอบ 6 เดือนของทุกหน่วยงาน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเชื่อมโยงเกณฑ์ดังกล่าวเข้ากับเกณฑ์การประกันคุณภาพและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีของมหาวิทยาลัย การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ในประเด็นต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสภามหาวิทยาลัย
1. ผลลัพธ์/ผลสำเร็จของการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) 4 ด้าน ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
2. เป้าหมายและผลลัพธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักการ OKRs
3. ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
4. Strategic for Strengthen  18 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธ์ 30 มาตรการ

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปี
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการที่เน้นผู้เรียน

ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ผลงานเด่น/สิ่งที่ภาคภูมิใจ
3. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย

 

Report Report

Report

Comments

comments