ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมหลักสูตร เขียนข่าวให้โดนใจในเว็บไซต์หน่วยงาน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนและการสอน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เขียนข่าวให้โดนใจ ในเว็บไซต์หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ นายธีรพงศ์  หนูปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทางหนังสือพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มากว่าสิบปี เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเขียนข่าวรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานมีความสวยงาม ทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
  1.  หลักสูตร เขียนข่าวให้โดนใจในเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน
  3. หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์
  4. หลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  5. หลักสูตรการสร้างธีมด้วย Elementor
ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://cdt.wu.ac.th/?p=14904 รับจำนวนจำกัด หน่วยงานละ 1 คน/หลักสูตร เท่านั้น
Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong