|

EN

ยินดีต้อนรับประดู่ช่อใหม่!!! ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุ่มกำลังคนเต็มที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เต็มระบบ

395224

    ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมในการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ Webex

    ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการเรียนและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

    ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วจากเดิม 1 Gbps เพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps รองรับการใช้งานที่หนาแน่นขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ได้จัดเตรียมบุคลากรเต็มที่ เพื่อดูแลและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Zoom และ Webex สำหรับการถ่ายทอดกิจกรรมแบบออนไลน์จากห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ไปยังอาคารสถาปัตยกรรมฯ และอาคารเรียนรวม 4 อาคาร รวมทั้งสิ้น 76 ห้อง

Comments

comments