ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 หลักสูตร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานมีความสวยงาม ทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรเขียนข่าวให้โดนใจ ในเว็บไซต์หน่วยงาน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย
  1. หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย
  2. หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 และ 2
  1. หลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 และ 2
  1. หลักสูตรการสร้างธีมด้วย Elementor วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 และ 2

ในการนี้ จึงขอให้ส่งตัวแทนหน่วยงานละ 1 คน/หลักสูตร เข้าร่วมการอบรมโดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2XkTadr หรือแสกน QR Code 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong