ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563) ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ https://forms.gle/ysbd8QqpZQc67KFE8 หรือ สแกน QR Code ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong