บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อการเรียนการสอน การสอบวิทยานิพนธ์ และการประชุมออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายไพศาล พุมดวง นายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อการเรียนการสอน การสอบวิทยานิพนธ์ และการประชุมออนไลน์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 25 คน โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องอบรม e-Testing 4 อาคารคอมพิวเตอร์ ในการนี้ มีนายสรพงศ์  ทินกร  นางสาวปิยมาศ  จิตตระ  และนางสาวอรทัย  ใจจาง บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้ช่วยวิทยากร

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong