ภาพกิจกรรม ก่อนการประเมิน

ภาพหลังทำกิจกรรม 5 ส
ภาพก่อนทำกิจกรรม 5 ส
วาระการประชุมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 หัวข้อเรื่องการประหยัดพลังงาน
Kick Off 5 ส
เตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการภายนอก ปี 2562
Facebook Comments