นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด

นโยบาย 5ส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงตามมาตรฐานเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

 1. สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
 2. พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัยมากขึ้น
 3. สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรม
 4. พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5ส

ตัวชี้วัด        บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน

 

 1. การดำเนินกิจกรรม 5ส ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด        ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทั้งการประเมินภายในและประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

 

 1. สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมพัฒนาความคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด        การได้รับรางวัลพิเศษหรือการเป็นต้นแบบกิจกรรม 5ส

แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. การทำกิจกรรม 5ส ภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล                              อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด ทุกฝ่าย มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนเป็นเรื่องปกติประจำวันอยู่ใน ส ตัวที่ 5

 1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส ภายในแต่ละห้อง          อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

 1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

 1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

 1. นำผลการดำเนินกิจกรรม 5ส รายงานที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทุกครั้งที่มีประชุม

ตัวชี้วัด 5ส เป็นวาระประจำในที่ประชุม ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และทุกคนทราบการดำเนินกิจกรรมและการยินดีร่วมกัน

Facebook Comments