สำหรับนักศึกษาใหม่ 2567

การลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา (WU Pass)

 
เงื่อนไขการใช้งานระบบ
 • นักศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ระบบศูนย์บริการการศึกษา (https://ces.wu.ac.th) เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องบันทึกข้อมูล ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ เนื่องจากต้องนำไปใช้สร้าง e-mail address
ขั้นตอนใช้งานระบบ
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://passport.wu.ac.th/student.aspx
 2. ระบุรหัสนักศึกษา วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประชาชน ให้ตรงตามที่ได้กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ระบบศูนย์บริการการศึกษา
 3. ตั้งรหัสผ่าน โดยให้มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข)
 4. ยืนยันรหัสผ่าน ให้ตรงกับขั้นตอนที่ 3
 5. กดปุ่ม ตกลง
ระยะเวลา
 • นักศึกษาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีหลังจากยืนยันตัวตนและตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว

การใช้งานระบบเครือข่าย WiFi 

WiFi ที่มี SSID ชื่อ WU WiFi นักศึกษาสามารถใช้ Username คือ รหัสนักศึกษา , Password ตามที่ได้กำหนดไว้ในระบบ WU Pass ได้ทุกจุดในมหาวิทยาลัย ดังนี้
 • กลุ่มอาคารเรียนรวม
 • กลุ่มอาคารวิชาการ
 • อาคารคอมพิวเตอร์
 • อาคารบริหาร
 • อาคารกิจกรรม
 • ศูนย์อาหารช่อประดู่
 • อาคารวิจัยและบริการวิชาการ
 • อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
 • อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
 • กลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย SSID ของหอพัก 3BB WiFi

หอพักนักศึกษาจะมีบริการ WiFi ในห้องพักทุกหอพัก ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเอกสารการใช้งานที่มีไว้ให้ (หรือสอบถามเจ้าหน้าที่หอพัก) โดยระบบจะมี SSID ที่ขึ้นต้นด้วย 3BB และตามด้วยหมายเลขห้องพัก สำหรับรหัสผ่าน (Password) สามารถดูได้ที่ Router ของห้องพัก                                                  ปัจจุบันมีให้บริการเครือข่ายไร้สาย SSID ของหอพัก 3BB WiFi ได้แก่
• อาคารลักษณานิเวศ 1-18
• อาคาร WU A1-A2, B1-B2

นักศึกษาทำอย่างไร หากลืมรหัสผ่าน

 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ https://cdt.wu.ac.th/ และสามารถแจ้งขอเปลี่ยนรหัสผ่านผ่านทางข้อความ Messenger บนเว็บไซต์
 • ติดต่อผ่าน Facebook ที่ The Center for Digital Technology ได้ที่ https://www.facebook.com/cdtwu โดยส่งข้อความไปยัง Inbox ของ Facebook

  หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือมีคำถามอื่น ๆ สามารถติดต่อศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยตรงผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น

ช่องทางติดต่อสอบถาม งาน Help Desk

 • ติดต่องาน CDT Help Desk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 3400 หรือโทรภายในที่ 73400 ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. และนอกเวลาทำการ 16.30-21.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1958 7721 
 • ส่งข้อความผ่าน Messenger บนเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ https://cdt.wu.ac.th 
 • ติดต่อผ่าน Facebook ที่ The Center for Digital Technology ได้ที่ https://www.facebook.com/cdtwu โดยส่งข้อความไปยัง Inbox ของ Facebook
  หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวข้างต้นได้เพื่อติดต่อสอบถาม