• ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดขบวนพาเหรดเข้าร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart University